JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2016-11-29
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-08-21
จำนวนครั้งที่ชม : 37,180 ครั้ง
Online : 3 คน

การควบคุมคุณภาพบุคลากร

  แผนการดำเนินงานฝ่ายปฏิบัติการ (การควบคุมคุณภาพ)

 
           บริษัทรักษาความปลอดภัย แบล็ค ฮอว์ค อินเตอร์การ์ด จำกัด มีนโยบายแน่วแน่และชัดเจน เน้นการให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด และประโยชน์ดังกล่าวจะส่งผลดีกลับมาบริษัทฯ แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯมีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะ เพื่อจัดหาเป็นกำลังสำรองให้บริษัท ฯ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของ BHI จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานจากบริษัทฯเป็นเวลา 3 วัน ผลดีคือบริษัทฯมีบุคลากรพร้อมปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา

2. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “พนักงานรักษาความปลอดภัย” ต้องมีคุณสมบัติตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ.2558 ตามมาตรา 34 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ” รปภ ”

3. จัดส่งรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัยรายใหม่ ไปขึ้นทะเบียนกับ นายทะเบียน กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายมาตรา 30 และจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้ใบอนุญาตเป็น”พนักงานรักษาความปลอดภัยอนุญาต” ตามกฎหมายมาตรา 33 วรรค 1

4. ก่อนจัดส่งพนักงานไปลงงานตามสถานที่ของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯจะทำการฝึกอบรม 1 วัน เกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของ “ รปภ “ ในแต่ละจุดของหน่วยงาน
      
- การพาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำรวจและทำความคุ้นเคยกับสถานที่หน่วยงาน (การประกบหน้างาน  เพื่อให้มีความต่อเนื่องของงาน)
       - การอบรมเรื่อง กฎระเบียบวินัย ในหน่วยงานนั้นๆ

 
 
 
 
5. การควบคุมดูแลคุณภาพจากบริษัทฯ
จะจัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการเข้าไปควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ ” รปภ ” ให้เป็นไปตามเป้าหมายและได้คุณภาพ โดยจัดให้มีสายตรวจเข้าไปควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ   “ รปภ ” ดังนี้
    
       5.1 สายตรวจเขต
มีหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารจัดการความเรียบร้อยในหน่วยงานให้เรียบร้อยและมีความพร้อมตลอดเวลา ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายมาตรา 26 ของ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยปี พ.ศ.2558
       - การวางแผนจัดกำลังพลเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน
       - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานของบริษัทฯและของ              ผู้ว่าจ้าง
       - การแก้ไขปัญหาต่างๆในหน่วยงาน
       - การเข้ารับฟังเรื่องร้องเรียนและประชุมกับทางผู้ว่าจ้าง
       - การดูแลใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

       5.2 สายตรวจส่วนกลาง มีหน้าที่เช่นเดียวกับสายตรวจเขตและเข้าตรวจเสริมกรณีเร่งด่วนต่างๆ
       5.3 ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ จะเข้าทั้งกลางวันและเน้นกลางคืน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงของการปฏิบัติงานของ “ รปภ ”เพื่อให้ “ รปภ ” ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

6. บริษัทฯ จัดส่งใบประเมินการทำงานของ “ รปภ “ไปให้ผู้ว่าจ้างประเมินผลและให้คะแนนการปฏิบัติงานแล้วส่งให้กับบริษัท ฯ รับทราบเพื่อจะได้เร่งแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดต่างๆ

7. การร้องเรียนต่างๆ ผู้ว่าจ้างสามารถร้องเรียนได้ 2 ช่องทางคือ
      
7.1 ร้องเรียนไปที่สายตรวจทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรจากหนังสือการเข้าพบผู้ว่าจ้าง
       7.2 ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขตามข้อ 7.1 ร้องเรียนเข้าสำนักงานใหญ่โดยตรง

 
 
8. การฝึกอบรมตามหน่วยงาน บริษัทฯ
จะจัดทำแผนการฝึกอบรมตามหน่วยงานของผู้ว่าจ้างมีกำหนดการที่แน่นอนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และทักษะต่างๆให้กับ “ รปภ “ ให้มีความชำนาญมีความพร้อมตลอดเวลา อาทิเช่น ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อให้มีระเบียบวินัย ฝึกสังเกต ตรวจตรา จดจำ บันทึก และฝึกการอำนวยความสะดวกจราจร ฝึกการใช้ถังดับเพลิง ฝึกการให้บริการลูกค้าด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ การฝึกทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 26 ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

9. การเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย  ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนตัวพนักงานได้โดยแจ้งให้ทางบริษัททราบได้ 2 ทาง
       - แจ้งสายตรวจผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
       - แจ้งบริษัท ฯ ในกรณีสายตรวจไม่ปฏิบัติตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอให้เปลี่ยนตัว

 
สรุปแนวทางและวิธีการรักษาความปลอดภัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
     บริษัทฯ จึงได้มีการจัดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน “ รปภ ” และ “สายตรวจ” ทุกนาย ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ส่งให้ผู้ว่าจ้างประเมินทุกเดือน โดยคะแนนที่ได้จากการประเมินผลจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆ  จึงจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องและมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้